கதீட்ரல்

தேவாலயத்தின் சொப்பனத்தில் கதீட்ரல் திசை விளக்கப்பட்டுள்ளது.