பசிஃபியர்

கனவு காண்பதும், நீங்கள் கனவு காணும் போது, ஒரு கனவு காண்பதும் உங்கள் கனவுக்கான ஒரு ஆர்வமான அறிகுறியாகும். இந்த அறிகுறி உணர்ச்சி ஊட்டத்தை குறிக்கிறது. உங்கள் அன்றாட ப் பொறுப்புகளையும், கோரிக்கைகளையும் தட்டிக் கேட்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை நீங்கள் வெளிப்படுத்தலாம். நீங்கள் ஒரு pacifyer உறிஞ்சும் என்று கனவு நீங்கள் உங்கள் விழித்திருக்கும் வாழ்க்கையில் யாரோ ~சக்~ முயற்சி என்று குறிக்கிறது.