விலா எலும்பு

கடற்கரை யின் அர்த்தத்தைப் பார்க்கவும்