டிராகன்னா

நீங்கள் தூக்கத்தில் மற்றும் கனவு என்று கனவு என்றால் நீங்கள் டிராகன்கள் பயன்படுத்தி ஒரு நபர் தெரியும், அது ஊழல் விளைவிக்கலாம் என்று பொறுப்பற்ற இணைப்புகள் அர்த்தம். நீங்கள் கனவு மற்றும் கனவு இருந்தால், நீங்கள் டிராகன்கள் பயன்படுத்தி என்று பார்த்தேன், தற்காலிக disfavor பொருள், ஆனால் இறுதியில் உங்கள் மரியாதை அங்கீகரிக்கப்படும்.