பதினொன்று

எல்வ்ஸ் பற்றிய கனவு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நபர் அல்லது சூழ்நிலையை அடையாளப்படுத்துகிறது, நீங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்காக ச்செய்ய வேண்டும். உங்கள் அனைத்து பிரச்சினைகளையும் கவனித்துக்கொள்ளும் அல்லது நீங்கள் பார்க்கும் போது அனைத்து வேலைகளையும் செய்யும் ஒன்று. யாரோ மிகவும் அற்புதமான அவர்கள் எல்லாம் பார்த்துக்கொள்கிறார்கள். அவர்கள் ஓய்வு அல்லது ~விட்டு~ போது எடுத்து தங்கள் பிரமைகள் நபர் உணர்வு சின்னமாக ஏனெனில் மக்கள் பெரும்பாலும் ஹாலுசினோஜெனிக் காளான்கள் எடுத்து போது elves பார்க்க.