தண்ணீர்விட்டான்கொடி

அஸ்பாரகஸ் பற்றிய கனவு உங்களுக்கு நல்லது என்று உங்களுக்குத் தெரிந்த ஒரு விரும்பத்தகாத அனுபவத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது, ஆனால் அதை முடிக்க அது சரியானதாக இருக்க வேண்டும். ஏதாவது உங்களுக்கு உதவும் என்று தெரிந்தும், ஆனால் நான் நன்றாக இல்லை. மாற்றாக, அஸ்பாரகஸ் உங்களுக்கு நல்லது என்று ஒரு விரும்பத்தகாத அனுபவம் பிரதிபலிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் சிறிய படிகள். கடினமான ஒன்று உங்களுக்கு நல்லது என்று தெரிந்தும், ஆனால் நீங்கள் முற்றிலும் அதை செய்ய வேண்டும் வரை அதை தவிர்க்க.