காண்பிக்கும்

இந்தக் கனவை நன்கு புரிந்து கொள்ள, கண்ணாடிகளின் விளக்கங்களைப் படிக்கவும்.