வரிசை

மேலும், வரி பற்றிய விளக்கத்தைப் படிக்கவும்.