வறுக்கப்படுகிறது பான்

வறுக்கப்படுகிறது பான் என்றால் என்ன என்று பார்க்கவும்