தட்பச்சேம அமைவு

குளிர்சாதனப் பெட்டி என்றால் என்ன என்று பாருங்கள்