கிருபை சொல்லி

கருணை யின் அர்த்தத்தைப் பார்க்கவும்