மருந்து மனிதன்

ஷமான் என்பதன் பொருளைப் பார்க்கவும்