அக்கசாலை

நீங்கள் ~நேர்மறை~ அல்லது எதிர்மறை எதுவும் செய்ய என்று தெரிந்தும் நல்ல உணர்வு குறிக்கிறது மின்ட்ஸ் கனவு. ஏதாவது நீங்கள் ஏதாவது தெரியப்படுத்தஎன்று சூழ்நிலைகளில் அது பயன்படுத்தப்படும் விட நன்றாக உள்ளது.