கரதே

நீங்கள் ஒரு கனவு கராத்தே பயிற்சி போது, பின்னர் போன்ற ஒரு கனவு நீங்கள் ஒரு விஷயம் தேர்வு என்று அறிவுறுத்துகிறது, இதில் நீங்கள் நல்ல மற்றும் அதை வேலை, அது பெரிய முடிவுகளை கொண்டு வரும்.