கடல் சிங்கம்

மேலும், முத்திரை பற்றிய விளக்கத்தைப் படிக்கவும்.