கான்டாக்ட் லென்ஸ்கள்

கான்டாக்ட் லென்ஸ்கள் பற்றிய கனவு, பாசமாக கவனிக்கப்படுவதைஅல்லது அதிக கவனம் செலுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை க்குறிக்கிறது. உங்கள் மனக்கவலைகள் அல்லது கவலைகளை தனிப்பட்ட முறையில் வைத்திருத்தல். நீங்கள் ஏதாவது இருக்கும் போன்ற மற்ற ஆர்வமுள்ள கட்சிகள் இருந்து மறைத்து.