மட்டாடர்

ஒரு கொலையாளி பற்றிய கனவு உங்களை அல்லது ஆபத்தான ஒன்று தேவையில்லை என்று மற்றவர்களுக்கு காட்ட முயற்சி யார் யாரோ அடையாளம். எதிர்மறையாக, ஒரு கொலையாளி காட்டும் பிரதிபலிக்கும் … அல்லது ஏதாவது ஆபத்தானது அல்ல என்று காட்டும் வேறு யாராவது ஆபத்து. உங்கள் தைரியம் காட்டும்.