மருத்துவர்

மேலும், டாக்டர் பற்றிய விளக்கத்தைப் படிக்கவும்.