மின்ஸ்ட்ரல்

ஒரு நிமிடம் பற்றிய கனவு, நீங்கள் அல்லது வேறு யாரும் எதுவும் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் மற்றவர்கள் நல்ல அல்லது சுவாரஸ்யமான ஏதாவது பற்றி கவலை வைத்து என்று குறிக்கிறது. நீங்கள் அல்லது எப்போதும் யாராவது ஒரு நல்ல நேரம் வேண்டும் உதவ கிடைக்கும் யார் யாரோ.