நாட்டுப்புற இசை

நாட்டுப்புற இசை பற்றிய கனவு, எதையும் மாற்றாமல் இருப்பதை உணரவேண்டும் என்ற நல்லெண்ணத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது. எப்போதும் நல்ல உணர்வு என்று உணர்வுகளை உருவாக்கப்படுகின்றன, வாழ்க்கை எளிய அல்லது ஒருபோதும் வழி நிறுத்துகிறது என்று உணர்ந்து. ஏக்கம், நினைவில் அல்லது வாழ்க்கை பார்த்து அனுபவித்து காதல் மீண்டும். எதிர்மறையாக, நாட்டின் இசை யாரோ நீங்கள் இழக்கிறது என்று உணர நடத்தை மாற்ற மாட்டேன் என்று கவலை என்று அவமானம் உணர்வுகளை பிரதிபலிக்க முடியும். நல்ல வராக உணரும் ஒருவர் மீது கவலைப்படுவது ஒருபோதும் வளராது.