கிரேக்க மக்கள்

கிரேக்க மக்கள் பற்றிய கனவு அவர்கள் ஆதரிக்கும் தங்கள் ஆளுமை அம்சங்களை அடையாளப்படுத்துகிறது. இது உங்களையோ அல்லது மற்றவர்களையோ, மற்றவர்களின் நல்வாழ்வை முற்றிலும் கவனம் செலுத்துகிறது. நீயோ அல்லது வேறு யாரோ யாரோ யாரோ பார்த்துக்கொள்ள முடியும் எல்லாம் யார். உதாரணம்: ஒரு இளைஞன் கிரேக்க மக்களை கனவு கண்டு, அரசாங்கக் கட்டிடத்தை எதிர்த்து போராடத் தயாராகினான். நிஜ வாழ்க்கையில் நன்றிகெட்ட குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவருக்கு நிதி உதவி செய்ய அவர் தனது அனைத்து பணத்தையும் கொடுத்திருந்தார்.