குதிரை ப்பின்னுதல்

குதிரைசவாரி கனவு அடைய ஒற்றுமை சின்னமாக. விழித்தெழுவாழ்க்கையில் அதிக எதிர்ப்பு அல்லது தங்கசக்தி இருப்பது கவனித்தல்.