அடை

நீங்கள் கனவு காணும் போது, பார்த்தல், உண்ணுதல் அல்லது வேறு எந்த செயல், நீங்கள் கனவு காணும் போது, ஒரு விருப்பத்தை திருப்தி அல்லது திருப்தி செய்யும் செயல் போன்ற ஏதாவது ஒன்றைச் செய்வது. பேஸ்ட்ரி உணர்வுகளை மற்றும் உடல் இன்பம், குறிப்பாக பாலியல் இன்பம், உணர்வு களின் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் குறியீட்டு அர்த்தத்தை க்கொள்ளலாம். நீங்கள் சிற்றின்ப இன்பங்களுடன் உங்கள் வாழ்க்கையை அனுபவித்து க்கொண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் உங்கள் பழங்கள் உண்மை போது திருப்தி எடுத்து.