பாவ்-பிரேசில்

கனடிய ன் செகோயா மரங்கள் பற்றி கனவு நீண்ட ஆயுளை குறிக்கிறது அல்லது நீங்கள் நம்ப முடியாத ஒன்று மறைந்துவிடும். எதிர்மறையாக, Sequoia நீங்கள் மறைந்து விட மிகவும் பெரிய என்று நினைக்கிறேன் என்று பிரச்சினைகள் பிரதிபலிக்கலாம்.