தரை

நடைபாதைகனவு என்பது வாழ்க்கையில் ஒரு திசையை க்குறிக்கிறது, அது பிரச்சனையற்றது. நான் பிரச்சினைகள் அல்லது வேறு யாரோ ஏற்கனவே நீங்கள் ஒரு பிரச்சனை கவனித்து என்று உணர்கிறேன் கவனிக்க முனைகின்றன இல்லை. நேர்மறையாக, நடைபாதை இலக்குகளை நோக்கி ஒரு தெளிவான மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட பாதை பிரதிபலிக்கிறது, எப்போதும் எளிதாக புரிந்து என்று ஒரு தெளிவான புரிதல் அல்லது பிரச்சினைகள். எப்போதும் நீங்கள் வறண்ட நிலத்தில் நின்று என்று உணர்கிறேன். எதிர்மறையாக, நடைபாதை புறக்கணிக்கப்படும் பிரச்சினைகள் அல்லது எப்போதும் என்ன விஷயம் இல்லை எளிதான பாதை கொண்ட பிரச்சினைகள் பிரதிபலிக்கமுடியும்.