நொய்ய கூறு

சிறிய துகள் பற்றிய கனவை நன்கு புரிந்து கொள்ள, சிறியதாக இருப்பது பற்றிய விளக்கங்களைப் பார்க்கவும்.