காலம் (மாதவிடாய்)

மாதவிடாய் என்பதன் பொருளைப் பார்க்கவும்