பொய்மயிர்த்தோகை

தலையில் விக், கனவு மோசடி குறிக்கிறது. இந்த கனவு பிராண்ட்கள் நீங்கள் ஒரு தகுதி மற்றும் வாரியாக நபர் உங்களை காட்ட பொருட்டு மற்றமக்களின் எண்ணங்கள் மற்றும் திட்டங்களை பயன்படுத்தி. நீங்கள் உருவாக்க மற்றும் நீங்களே யோசிக்க தொடங்க வேண்டும், ஏனெனில் நீங்கள் மற்ற வலி சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது. நீங்கள் கனவில் ஒரு விக் இழந்தால், நீங்கள் உங்கள் மனதை இழந்தீர்கள் என்று அர்த்தம், நீங்கள் விளைவுகளை பற்றி சிந்திக்கவில்லை, இது மிகவும் வலி யாக இருக்கும்.