பில்பக் / உருளைக்கிழங்கு ப்யூக் / இனங்கள்

ஒரு மாத்திரை ப்யூக் பற்றிய கனவு கூச்சம் அல்லது உள்முகச் சின்னமாக உள்ளது. தன் வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை பற்றி அவர் உணர்கிறார், அது மற்றவர்களுக்கு நெருக்கமாக இருப்பது கடினமாக ்குகிறது. உதாரணம்: ஒரு இளைஞன் தனது கையில் தவழ்ந்து ஒரு மாத்திரை ப்ரூக் கனவு. நிஜ வாழ்க்கையில், அவர் பெண்கள் மிகவும் வெட்கப்பட்டார் மற்றும் அவர் அவர்களை சுற்றி இருக்கும் போது அவர்களுடன் பேச கடினமாக இருந்தது.