பைரோயேட்

சக்கரங்களின் மீதான கனவு, தன்னம்பிக்கை, தைரியம் மற்றும் உற்சாகம் ஆகியவற்றை அடையாளப்படுத்துகிறது. நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்லெட் செய்த பிறகு யாராவது காயம் என்றால், உங்கள் திறமைவரம்புகளை தாண்டி சென்று, ஏதாவது குறைத்து மதிப்பீடு.