துகள்

கனவு அல்லது கனவு தூசி யில் பார்த்து, உங்களை அம்சங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டு அல்லது புறக்கணிக்கப்பட்ட என்று அறிவுறுத்துகிறது. நீங்கள் கனவு கண்டீர்கள் என்றால், நீங்கள் தூசி மூடப்பட்டிருக்கும் என்று பார்த்தேன், அது மற்றவர்களுடைய தோல்வி எதிர்மறையாக நீங்கள் பாதிக்கும் என்று அர்த்தம். நீங்கள் கனவு மற்றும் கனவு என்றால், நீங்கள் தூசி என்று பார்த்தேன், நீங்கள் கடந்த அனைத்து தவறுகள் சுத்தம் மற்றும் ஒரு புதிய தொடக்கத்தில் புதிதாக தொடங்கி என்று குறிக்கிறது.