முஸ்லீம் மக்கள் தொகை

முஸ்லிம் மக்கள் பற்றிய கனவு, அவர்களின் ஆளுமையின் அம்சங்களை க்குறிக்கிறது, இது பாஸரிசத்திற்கு அதிகமாக விட்டுக்கொடுக்கிறது. கடல் தார்மீக இருப்பது, சட்ட, அல்லது விதிகள் பற்றி கவலை. உங்கள் மகிழ்ச்சியை இழக்க அல்லது உங்கள் கனவுகள் கைவிட நீங்கள் சரியான விஷயம் செய்து அதிக அக்கறை ஏனெனில். ஒழுக்கம் அல்லது நல்ல நடத்தை பற்றி மிகவும் கவலை. ஒழுக்க க் கோட்பாடு அல்லது கடுமையான ஒழுக்கக் கட்டுப்பாடு காரணமாக அதே மகிழ்ச்சியை ஏமாற்றுதல். மாற்றாக, ஒரு முஸ்லீம் நபர் நீங்கள் கடவுள் உங்களை நினைக்கிறார் என்ன பற்றி கவலை எவ்வளவு பிரதிபலிக்கலாம்.