துப்புரவுக்கேடு

ஆபாசம் என்ற அர்த்தத்தைப் பாருங்கள்