உயர்த்துதல்

வேலையில் பதவி உயர்வு பெறுவது என்பது தன்னம்பிக்கையின் உயர்ந்த நிலையை அடையாளப்படுத்துகிறது. இது முன்பை விட மிகவும் மரியாதைக்குரிய உணர்வு பிரதிநிதித்துவம் இருக்க முடியும். உங்களை பற்றி நன்றாக உணர்கிறேன் முக்கியம். மாற்றாக, ஒரு பதவி உயர்வு உங்கள் விழித்தெழு வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய பொறுப்பு களின் உணர்வுகளை ப் பிரதிபலிக்கலாம்.