பிறந்த

இந்தக் கனவை நன்கு புரிந்து கொள்ள, குழந்தை விளக்கங்களைப் படிக்கவும்.