நீர்த்தேக்கம்

கனவு காண்பதும், ஒரு முழு நீர்த்தேக்கத்தை பார்ப்பதும் கனவுகளின் தெளிவற்ற அடையாளமாகும். இந்த கனவு சேமிக்கப்படும் அல்லது மனதில் உள்ள உள்ளுணர்வின் நிலையை குறிக்கும். உங்கள் கனவில் ஒரு வெற்று நீர்த்தேக்கத்தைப் பார்க்கும் கனவில், நீங்கள் ஏற்கனவே உங்கள் ஆற்றல் மற்றும் உணர்வுகளை மற்றவர்களுக்காக செலவிடுகிறீர்கள் என்பதைக் குறிப்பிட்டது.