அகல் தவிசு

இந்தக் கனவை நன்கு புரிந்து கொள்ள, மேலும் படிக்க வும்.