பல்பொருள் அங்காடி

மளிகைக் கடை யின் அர்த்தத்தைப் பார்க்கவும்