மாய க் கம்பளம்

ஒரு மாய கம்பளபற்றி கனவு அவர்கள் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அனைத்து வேலை பழுது வேடிக்கை அங்கு வாழ்க்கை இருந்து விழித்தெழுஒரு நிலைமை குறிக்கிறது.