டோலோ

மேலும், minstrel பற்றிய விளக்கத்தைப் படிக்கவும்.