அரை

மேலும், இடுப்பு பற்றிய விளக்கத்தைப் படிக்கவும்.