வாந்தி, வன்முறை வெளியேற்ற, வெளியேற்ற

இந்தக் கனவை நன்கு புரிந்து கொள்ள, வாந்தி யின் விளக்கங்களைப் படிக்கவும்.